14 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வைகை அணையின் காட்சி - 71 அடி எட்டியது!