750 அரசுப் பள்ளி மாணவிகளால் உருவாக்கப்பட்ட ஆசாதிசாட் - விண்ணில்...