8 நகரங்களில் 5G சேவை அறிமுகம் - புது பாய்ச்சலுக்கு தயாராகும் டிஜிட்டல்...