இஸ்லாமிய மத அடையாளத்துடன் கோயிலில் பிரசாதம் விற்பனை: கோயில் ஆணையர்...