இஸ்லாமிய போர்ட்டல் பரப்பிய தவறான செய்தி: காவல்துறையை இந்துத்துவா...