ஜம்மு காஷ்மீர்: இந்து கோவிலுக்கு சிலைகளை கொண்டு செல்ல உதவும்...