இந்து கோவில் மீது தாக்குதல், சிலைகள் சேதம் - 3 இஸ்லாமிய மாணவர்கள்...