இந்தியாவிலேயே அதிக கோவில்கள் உள்ள மாநிலம் தமிழ்நாடு - ஏன் தெரியுமா?