கிறிஸ்துவத்திற்கு மாறாதவர்கள் மாட்டிறைச்சி உண்ணுவது கட்டாயம்:...