நாகையில் அதிர்ச்சி: அரசுப் பள்ளி விடுதியில் சாப்பிட்ட 50 மாணவிகள்...