தாய் நாட்டிற்கான கடமைகளை செய்ய மறக்க வேண்டாம் - ஜனாதிபதி