ஊதுபத்தி ஏற்றி கடவுளை வழிபட அதன் பின்னணி தத்துவம் என்ன?