சந்தனம், விபூதி போன்ற புனித பொருட்களை புருவ மத்தியில் வைப்பது ஏன்?