கோவில், மசூதிகளில் ஒலிபெருக்கி பயன்படுத்த அனுமதியா?