திருடப்பட்ட நாளந்தா புத்தர் சிலை - அமெரிக்காவில் இருந்து இந்தியா...