பக்ரீத்துக்கு மாடுகளை பலி கொடுத்தால் அது நியாயம்! மதுரை வீரன்...