நக்சல்களிடமிருந்து ஸ்டாலின் தமிழகத்தையும், முதலமைச்சர் பதவியையும்...