தொற்றின் இரண்டாம் அலையால் இந்தியாவின் G.D.P-யை 9.2 சதவீதமாகக்...