சந்தனம் அணிந்து கொள்வதால் ஏற்படும் பல அறிவியல் நன்மைகள் !