'தமிழக ஆளுநரின் உரை தி.மு.க-வின் ஒப்பனை செய்யப்பட்ட பொய் மூட்டை' : Dr....