இலங்கை: அதானி குழுமம் குறித்த தவறான தகவல்களுக்காக பதவி விலகிய...