கடலோர கிராமங்களில் வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு எழும் எதிர்ப்பு - பின்னணி...