இந்தியாவின் 3வது பதக்கம், இவரின் வெற்றி பலருக்கு உத்வேகம் அளிக்கும்:...