வாடகையே கட்டாமல் டிமிக்கி கொடுத்த சோனியா காந்தி, காங்கிரஸ் அலுவலகம் -...