சாமானிய மக்களுக்காக சட்டங்கள் எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளது: பிரதமர் மோடி...