ஹரனின்(சிவனின்) சாபம் நீக்கிய, ஆச்சர்ய ஶ்ரீ ஹரசாப விமோசன பெருமாள்!