ரஷ்யாவின் வைர நிறுவனம்: இந்தியாவால் பிரகாசத்தை உண்டு பண்ண முடியுமா?