"காஷ்மீர் ஸ்ரீநகர் மாவட்டத்தில் ட்ரோன்கள் வைத்திருப்பதற்கும்,...