இந்தியாவில் விரைவில் எலக்ட்ரிக் டிராக்டர் - மத்திய அமைச்சர் தகவல்!