நீங்கள் செல்வ செழிப்புடன் இருக்க மின்கட்டணத்தை உயர்த்தி மக்களை...