இந்தியப் பொருளாதாரம் எந்த சவாலையும் சமாளிக்கும்: RBI கவர்னர்!