'சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்தாலும் நாட்டுக்காக உழைத்தால் பா.ஜ.க'வில்...