சிவபெருமான் வசிக்கும் பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில், பூமிக்கு உகந்த ஸ்தலம்!