காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாவதில் ஒருநாள் தாமதம்: புதிய தகவலை...