"பிராமணர்கள் இல்லாவிட்டால் இந்துக்களை எளிதில் மதமாற்றம் செய்ய...