இந்தியா வேகமாக வளரும் ஆசியப் பொருளாதாரமாக இருக்கும் - அறிக்கை முடிவு!