தங்கம் பூமியில் தோன்ற காரணம் என்ன? ஜெர்மன் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருத்து