இந்து வழிபாட்டு முறைகளில் மிக முக்கியமானது மற்றும் முதன்மையானது...