இந்தியாவின் முதல் சர்வதேச புல்லியன் எக்ஸ்சேஞ்ச் - பிரதமர் தொடக்கம்!