திருமண மண்டபமே தீப்பற்றி எரியும் போது கூலாக சாப்பிடும் 2 விருந்தினர்:...