தூத்துக்குடி: பள்ளியை இடித்து ஜெபக்கூடம் கட்டுவதா? பொதுமக்கள்