குடும்ப கட்டுப்பாடு செயலாக்க சர்வதேச விருது பெற்ற முதல் நாடு இந்தியா:...