இலங்கை சிறையில் உள்ள 69 மீனவர்கள் விடுவிக்கப்படுவர்- அன்புமணி...