வடக்கே இருக்கும் வைத்தியநாதர். தீராத நோயும் இவரை பார்த்தால்