கிடைத்த செல்வத்தை தக்க வைக்க உதவும் குபேர மந்திரம்