குலதெய்வத்திற்கு கொடுக்கப்படும் முக்கியத்துவங்கள் ஏன்?