பொருளாதார சிக்கல் தீர பத்மபுராணம் காட்டும் லட்சுமி பூஜை.