கோவில் நிலத்தை சன்னதி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் - 5...