வீட்டின் அதிர்ஷ்டத்தை பெருக்க சிரிக்கும் புத்தர் சிலையை வைக்கலாமா?