துன்பங்கள் வந்தாலும் உங்கள் திசையை மாற்ற வேண்டாம்: வனத்துறை...